The Night Of The Packs + výtah z Criminal Justic Act

mrtvy.kenny |26.10.2004 | Jiné

30. listopadu vypukne v mezinárodním merítku akce pod hlavickou „Noc smecek“, „The night of the packs“, neboli „La nuit des meutes“. Jde o spontánní akce, které by mely upozornit na zákony v Anglii (Criminal justice and public order act) a ve Francii (Loi Marianni). O co vlastne jde a co v techto zákonech je, se vám dnes pokusíme nastínit.

Predevším Vám doporucuji precíst si testament k Noci smecek (je v ceštine) zde. Základem je, že:

…v soucasnosti ve Francii došla situace tak daleko, že je možno delat pouze velké, legální parties, které jsou organizovány ve spolupráci s místními úrady, anoncovány v médiích a které v konecném dusledku prinášejí jen další problémy. Na druhé strane už není možno porádat malé privátní parties organizované v opuštených lokalitách, dokonce i když množství návštevníku neprekrocí hranici povolenou zákonem (250 lidí).

A tudíž:
chceme tyto netolerovatelné tlaky odsoudit prohlášením víkendu 30.10. za "Noc smecek".

Jak tedy máte vyjádrit solidaritu? Jednoduše:
svolat všechny svobodne myslící lidi, soundsystémy, divadelní a žonglérské skupiny, hudební skupiny a všechny posluchace alternativní hudby
a pritom dodržet tato pravidla:
- Neorganizujte párty vetší než 250 lidí: svolejte pouze malé, poloprivátní parties, pozvete pouze lidi, kterým na této veci záleží, své nejbližší a nejdražší.
- Nedelejte párty príliš hlucnou, není úcelem ukázat, že máte XX kilowattu zvuku, ale ukázat, že držíme pohromade.
- Podporujte hudební rozmanitost! Vyhnete se slovu „pouze“ (napr. pouze hardtek, nebo pouze oldschool acid tekno), budte vynalézaví a nebojte se rozumného rizika!


Jelikož francouzsky neumím, mrkneme se jen na anglické zákony. Celý text Criminal justice and public order act je v originále zde a je to pekný cvalík. To, na co se zameríme, je cást pátá "Collective Trespass or Nuisance on Land", neboli volne preloženo – nepovolený vstup a zpusobování obtíží na cizím pozemku. Vybírám pro nás „zajímavé“ sekce:

Oprávnení k odvedení neoprávnených osob z pozemku.

61.

(1)
Pokud se velitel na míste oprávnene domnívá, že se tam vyskytují dve ci více neoprávnených osob za úcelem prebývání po casove neomezenou dobu, správcem pozemku byly podniknuty kroky v rozumné míre za úcelem odchodu techto osob a
(a) jakákoliv z techto osob zpusobila na pozemku, nebo na majetku na nem škodu, nebo užila vyhrožování, hrubá ci urážlivá slova nebo chování proti správci majetku, clenu jeho rodiny, zamestnanci nebo zástupci, nebo
(b) když mají tyto osoby na míste šest nebo více vozidel,
muže temto osobám narídit opuštení místa a odstranení jakýchkoliv vozidel, nebo jiného majetku, který s sebou mají.

(4) Pokud osoba vykázaná na základe (1)
(a) neopustí pozemek v adekvátním casovém limitu, nebo
(b) po opuštení na pozemek opet neoprávnene vstoupí v období trí mesícu ode dne vykázání,
páchá tak prestupek a muže být odsouzena k vezení na dobu maximálne trí mesícu, nebo k pokute nepresahující 4. stupen standardní stupnice, nebo k obojímu.

(9) V této sekci -

"škoda" zahrnuje prechovávání jakékoliv látky schopné znecistit pudu;
"neoprávnene vstoupit" znamená v této sekci -
(a) v Anglii a Walesu, vstup na pudu bez svolení správce;
(b) ve Skotsku vstoupení na pudu bez svolení správce a bez zákonné autority

"vozidlo" zahrnuje-
(a) jakékoliv vozidlo, v jakémkoliv stavu, pro použití na cestách, které obsahuje rám nebo karoserii, s, nebo bez kol, nebo cokoliv, co vypadá jako cást takového vozidla, jakýkoliv náklad, jakýkoliv príves a
(b) karavan definován v sekci 29(1) Caravan Sites and Control of Development Actu 1960;


62.

(1)
Pokud byl vydán príkaz popsaný v sekci 61 a policista podezírá, že jakákoliv osoba, které byl príkaz smerován, bez ospravedlnení -
(a) neodstranila vozidlo, které policistovi pripadá jako jeho, nebo
(b) neoprávnene vstoupila s vozidlem na pozemek ve lhute 3 mesícu od príkazu,
je policista oprávnen vozidlo zabavit a z pozemku odstranit.


Oprávnení spojená s rave parties.

63.

(1)
Tato sekce se vztahuje k shromaždování 100 a více osob (oprávnených, ci neoprávnených) na pozemku pod širým nebem, pri kterých je v prubehu noci produkována zesílená hudba (s, nebo bez prerušení) a proto je díky hlasitosti, délce a casu, kdy je produkována, považována za zdroj velkého stresu pro obyvatele lokality a -
(a) takové shromáždení pokracuje i v prestávkách v produkci hudby a kde shromáždení trvá nekolik dní, kdy je hudba produkována i pres noc (s, nebo bez prerušení) a
(b) "hudba" obsahuje zvuky jednoznacne nebo prevážne charakterizovatelné vypouštením sekvencí repetitivních beatu.

(2) Pokud se policista v hodnosti nejméne superintendanta oprávnene domnívá, že -
(a) dve nebo více osob pripravují shromáždení, ke kterému se vztahuje tento oddíl,
(b) deset nebo více osob ceká na podobné shromáždení, nebo
(c) deset, nebo více osob prichází na takovéto shromáždení, které již probíhá,
muže jim, nebo kterýmkoliv osobám, které pricházejí, pripravují se nebo cekají, vydat príkaz k odchodu z pozemku a k odstranení veškerých vozidel, nebo jiného majetku, který mají s sebou.

(4) Osoby jsou považovány za s príkazem (2) výše obeznámené, pokud byly podniknuty primerené kroky k upoutání jejich pozornosti.

(6) Pokud osoba, které byl vydán tento príkaz -
(a) neopustí pozemek v adekvátním casovém limitu, nebo
(b) po opuštení na pozemek opet neoprávnene vstoupí v období do sedmi dnu ode dne vykázání,
páchá prestupek a muže být odsouzena k vezení na dobu maximálne trí mesícu, nebo k pokute nepresahující 4. stupen standardní stupnice, nebo k obojímu.


64.


(4) Pokud je vydán rozkaz specifikovaný v sekci 63 a policista se oprávnene domnívá, že jakákoliv osoba -
(a) neodstranila vozidlo, nebo majetek z pozemku, který vypadá, že jí patrí; nebo
(b) neoprávnene vstoupila s vozidlem nebo zvukovým vybavením na pozemek ve lhute 7 dnu od príkazu,
je policista oprávnen vozidlo a majetek zabavit a z pozemku odstranit.
(6) V této sekci -

"zvukové vybavení" znamená vybavení vyrobené nebo upravené pro zesilování hudby a jakékoliv vybavení vhodné k pripojování na takovéto vybavení.


65.

(1)
Pokud se uniformovaný policista oprávnene domnívá, že je osoba na ceste na shromáždení definované v sekci 63, a kde byl aplikován príkaz definovaný v 63 (2), … muže-
(a) zastavit tuto osobu a
(a) prikázat mu nepokracovat ve smeru shromáždení.


66.

(1)
Pokud se osoba dopustí prestupku popsaného v cásti 63 a bylo mu zabaveno zvukové zarízení dle 64 (4), nebo bylo v jeho držení v inkriminovanou dobu, nebo bylo použito na shromáždení, muže soud rozhodnout o propadnutí tohoto majetku.

(7) Lhuta pro prihlášeni majitele k jeho zabavenému majetku, je 6 mesícu od vydání rozhodnutí (1).

(8) žádná žádost o navrácení zabaveného majetku neuspeje, pokud žadatel neprokáže to, že nesouhlasil s držením majetku delikventem, nebo že nevedel a nemel žádný duvod podezrívat, že bude majetek použit v shromáždení, kterého se týká sekce 63.

(10) ministr zahranicí muže vydat smernice ohledne majetku, pro použití výtežku z prodeje majetku, zabaveného dle odstavce (1) výše, kde nebylo zažádáno o navrácení, nebo byla žádost zamítnuta.


Zadržení a poplatky za zadržený majetek.

67.

(1)
jakákoliv vozidla zabavená dle cásti 62(1) nebo 64(4) mužou být zadržována dle (3) níže.

(2) jakékoliv zvukové zarízení zabavené dle 64(4) muže být zadrženo do rozhodnutí dle sekce 63.

(3) ministr zahranicí muže vydávat smernice -
(a) regulující zadržení, úschovu a príkaz k likvidaci vozidel; a
(b) predepisující poplatky za odtažení, zadržení a príkaz k likvidaci vozidel.

(4) jakákoliv osoba má nárok na náhradu od osoby, které bylo vozidlo zabaveno.


Neoprávnený vstup na pudu a zpusobování obtíží

68.

(1)
osoba se dopustí prestupku, jestliže se projevuje k lidem, kterí na míste „oprávnene“ vykonávají jakoukoliv aktivitu, nebo se ji vykonávat chystají, ve smyslu:
(a) zastrašování osob, nebo presvedcování v prerušení aktivity,
(b) prekážení v oné aktivite, nebo
(c) prerušování oné aktivity.

(3) osoba, která spáchala prestupek definovaný v této sekci, muže být odsouzena na dobu nepresahující tri mesíce, k pokute do 4. stupne standardní stupnice, nebo k obojímu.

(4) pokud se uniformovaný policista domnívá, že osoba páchá prestupek definovaný v této sekci, je oprávnen ji zatknout bez dalšího povolení.


(Toto je amatérský, zjednodušený, spíše výkladový a hlavne nekompletní preklad, pokud budete chtít cerpat z tohoto clánku, doporucujui pracovat i s originálem!)


(27.10.04 update):
Support parties in CR/SK:
-REMEK + MASSACREW + ZMATEK - do 40km od Prahy
-PKO/nattyBeat soundsystems a+ MuttantAttack/ss
-NSK - Liberec
-ZUQWA + IGRA - u Prahy

Support parties in France:
-EKO6TM-LOBOTEK - 69/Rhone-Alpes
-LES MECHANTS ENFANTS - 42/La Loire
-T.P.S - /Les Ardennes
-UTF - 84/Vaucluse
-NAWAK - 84/04/Vaucluse-Alpes Maritimes
-UTK83 6tem - 83/Var
-OBLYK - 51/Marne
-c d-6-d, s2d et 13cme
-6TEK - 67/68/90
-R6TM - 67/68/90
_ASYSTEMATEK - 67/68/90
-NSX FAMILY - 75
-D-FROKE
-TNT - south of France
-ARTKORPS
-104E20 sound 6tem - North of France
-ARYTHMETIKS - North of France
-10SEKTION - 59/62
-MARMIT - Montpellier
-KOGNANCE - Montpellier
-STEREOTYPES - Montpellier
-PASTEK - Montpellier
-AJT - Montpellier
-DEPRESSIF - Montpellier
-LE MANEGE EN CHANTIER - Essonne

(císla znamenají orksky treba zde)

Diskuze

* *
*

Načíst novou


10 online úvodní strana rss kontakt reklama


Script took 0.957sec, data: 0.000000sec